Dokumenty

Dokumenty potrzebne do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • opinia lekarska dotycząca sprawności psychofizycznej
  • Oświadczenie dotyczące zgody na umieszczenie w DPS Molza
  • odcinek renty/emerytury osoby ubiegającej się
  • aktualne karty informacyjne leczenia szpitalnego/wyniki badań
  • kserokopia dowodu osobistego
  • wywiad z osobą ubiegającą się o umieszczenie w DPS Molza przeprowadzony przez prcownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej (MOPS lub GOPS)